Veranderingen WRM 1 april 2020

Wilt u rijinstructeur worden? Vanaf 1 april 2020 zijn er een paar wijzigingen in het WRM-examen. Hieronder staan de veranderingen.

 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een VOG is een verklaring dat uw gedrag in het verleden geen risico is voor het zijn van rijinstructeur. Na uw VOG-aanvraag onderzoekt Justis of er van u strafbare feiten bekend zijn. Het gaat dan alleen om strafbare feiten die een verband kunnen hebben met het beroep rijinstructeur. U krijgt een VOG als u niet zulke strafbare feiten hebt gepleegd.

Vanaf 1 april 2020 moet u bij IBKI een originele geldige VOG aanleveren als u een stagepas nodig hebt, niet eerder. Tot nu toe ontvangt u die stagepas automatisch, enkele dagen na uw laatste voldoende resultaat voor fase 1 en 2. Vanaf 1 april 2020 kan dat niet meer. IBKI moet eerst ook een originele geldige VOG ontvangen vóórdat IBKI de stagepas mag verzenden. Op uw WRM-stagepas komt de aanleverdatum van uw VOG te staan óf de datum van uw laatste examenresultaat van fase 1 of 2 (als u de VOG daarvoor al hebt ingeleverd).

U moet uw VOG op tijd aanvragen. Maar te vroeg of te laat aanvragen kan een probleem opleveren. Zie hiervoor deze drie voorbeelden:

  1. U vraagt uw VOG vér voor het verwachte moment van uw stagepas aan. Maar u doet langer over fase 1 en 2 dan u dacht. Dan bestaat de kans dat de 6 maanden geldigheid van uw VOG alweer verlopen is. U moet dan opnieuw een VOG aanvragen.
  2. U vraagt pas een VOG aan nadat u uw laatste voldoende resultaat van fase 1 en 2 binnen hebt. Er kan dan vertraging bij uw stage en stagebeoordeling ontstaan. De aanvraag van een VOG duurt namelijk altijd een paar weken. En pas als uw geldige VOG bij IBKI ligt, krijgt u uw stagepas en begint daarna de stageperiode.
  3. U vraagt uw VOG zó laat aan, dat een examenresultaat van fase 1 of 2 verlopen is op het moment dat u de VOG aanlevert. Dat mag niet. Voor de aanvraag van een stagepas mag de VOG niet ouder zijn dan 6 maanden én de 4 examenresultaten van fase 1 en 2 mogen niet ouder zijn dan 12 maanden. U moet dan elk verlopen examen overdoen. U kunt de geldigheid van uw examenresultaten zien in uw Mijn IBKI-account, waarin al uw kwalificaties staan. Bij elke kwalificatie staat een datum ‘behaald’ en een datum ‘verlopen’.

Het is belangrijk dat u zelf nagaat of u een VOG kunt krijgen vóórdat u aan de opleiding begint.

Stage

Als u rijinstructeur categorie B wilt worden, loopt u stage na ontvangst van uw stagepas: 5 uur ‘passieve’ stage (meerijden met uw stagementor die lesgeeft) en 35 uur ‘actieve’ stage (zelf les geven). Dat blijft zo.

Vanaf 1 april 2020 mag u 4 van de 5 passieve uren meerijden (en laten registreren bij IBKI via uw portfolio) vóórdat u een stagepas categorie B hebt. Het is niet verplicht. Zo kunt u in de praktijk zien wat u in theorielessen over instructievaardigheden leert.

Daarnaast moet u als kandidaat categorie B in de ‘actieve’ stageperiode, dus met stagepas, één keer meerijden bij een CBR-praktijkexamen of CBR-tussentijdse toets van een leerling van uw stagementor. Deze les kunt u opgeven in uw stage-overzicht. De CBR-examinator moet hiervoor zijn handtekening zetten op een handtekeningenformulier dat u meestuurt met uw portfolio. Dit geldt voor alle stages die afgerond worden of beginnen vanaf 1 april 2020. Als u stage hebt gelopen vóór 1 april 2020 en daarvan alle uren hebt ingevuld op het portfolio, hoeft u nog niet mee te rijden bij het CBR. Dit hoeft dus ook niet als dat portfolio bij IBKI binnenkomt op bijvoorbeeld 6 april 2020. Als er lessen in dat volledige portfolio worden afgekeurd geldt de nieuwe regel wel.

Vanaf 1 april 2020 moeten alle rijinstructeurs die stagementor willen zijn de bijscholingscursus ‘Stagementor’ hebben gevolgd. Bovendien moeten stagementoren vanaf 1 april 2020 5 jaar (in plaats van nu 3 jaar) WRM-bevoegd zijn. Elke instructeur die vanaf 1 april 2020 5 jaar bevoegd is krijgt automatisch in zijn ‘Mijn IBKI’ de kwalificatie ‘stagementor’ erbij, als hij ook de cursus ‘Stagementor’ gevolgd heeft. Voor stagementoren WRM T gaan deze twee eisen 1 juli 2022 in. De eis van 5 jaar bevoegd geldt voor elke categorie waar u stagementor voor wilt zijn. U krijgt de kwalificatie ‘stagementor’ namelijk per WRM-categorie.

Iedereen die vóór 1 april 2020 al 3 jaar bevoegd was, heeft automatisch de kwalificatie ‘stagementor’ gekregen. Die kwalificatie blijft staan. Alle stagementoren die dat al waren voor 1 april 2020 blijven dus stagementor. De eis van het volgen van de cursus ‘Stagementor’ geldt niet voor hen.

De examinator bepaalt mede het lesonderwerp in de stagebeoordeling

In de stagebeoordeling (fase 3a) moet u lesgeven aan een echte rijbewijsleerling. Vanaf 1 april 2020 krijgt de examinator een rol bij het bepalen van het lesonderwerp. Uw keuze van het lesonderwerp moet aansluiten bij het werkelijke aanvangsniveau van uw echte rijbewijsleerling. Dat aanvangsniveau hebt u rijdend aan het begin van de les vastgesteld.

  • Is de leerling toe is aan het lesonderwerp dat u gepland hebt? Dan kunt u deze les geven.
  • Sluit het aanvangsniveau van de leerling niet aan bij de ingevulde instructievorderingenkaart? Dan kan de examinator in overleg met u besluiten dat er een ander lesonderwerp moet komen. De keuze van de examinator is bepalend.

Het is niet zo dat de examinator in het inleidende gesprek het lesonderwerp bepaalt aan de hand van een lijst met lesonderwerpen.

Bevoegdheidspas met foto en handtekening

Vanaf 1 juli 2020 komt uw pasfoto en uw handtekening op uw stagepas en op uw WRM-bevoegdheidspas. Deze gegevens krijgt het IBKI uit het rijbewijsregister van de RDW. U moet hiervoor een akkoord-vinkje zetten in uw account in ‘Mijn IBKI’.